Na celowniku retencja wodna i nowe inwestycje

Badania przyrodnicze oraz rozwiązania techniczne ukierunkowane na poprawę stanu środowiska w regionie konińskim są przedmiotem współpracy ZE PAK SA, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. List intencyjny w tej sprawie został podpisany 26 stycznia 2023 r.

Porozumienie dotyczy współpracy na rzecz transformacji energetycznej prowadzonej w ZE PAK, z wykorzystaniem potencjału merytorycznego i technicznego sygnatariuszy listu. Obszar wspólnych działań obejmował będzie m.in. kształtowanie nowych ekosystemów na terenach zdegradowanych i zdewastowanych, odbudowę zasobów wodnych wschodniej Wielkopolski oraz włączenie zbiorników powstałych w wyrobiskach pokopalnianych do istniejącej sieci hydrograficznej, co przyczyni się do poprawy stosunków wodnych w regionie i zapewni nową funkcję (retencyjną i przeciwpowodziową) tworzonym akwenom. Przedmiotem zainteresowania sygnatariuszy będzie także ocena możliwości lokalizacji elektrowni jądrowej w Pątnowie oraz wykorzystanie terenów pokopalnianych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Dzięki współpracy z ZE PAK i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu możliwe będzie wypracowanie najdogodniejszych rozwiązań, które pozwolą na podjęcie działań zmierzających do poprawy stosunków wodnych na obszarze z największym deficytem wody w kraju. Ze wstępnych szacunków wynika, że na analizowanym obszarze powinniśmy poprawić ten wskaźnik o blisko 1 mld m3, co pozwoli na zaspokojenie obecnych oraz przyszłych potrzeb wodnych gospodarki i energetyki w środkowo-zachodniej Polsce – powiedział Krzysztof Woś, prezes Wód Polskich.

Naturalnym partnerem merytorycznym tego przedsięwzięcia został Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. – Uniwersytet dysponuje nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną, w której prowadzone są nowatorskie badania w zakresie szeroko rozumianej inżynierii środowiska, między innymi hydrologii, hydropedologii, hydrotechniki, gospodarki wodnej, geotechniki,  energetyki odnawialnej, architektury krajobrazu, ekologii, rewitalizacji terenów poprzemysłowych, rolniczego i leśnego zagospodarowania terenu, klimatologii oraz ocen i monitoringu oddziaływania inwestycji na środowisko. Dzięki doskonałemu i unikalnemu wyposażeniu w aparaturę nowoczesnej generacji możliwe jest prowadzenie przez naszą uczelnię projektów we współpracy z otoczeniem krajowym i zagranicznym – twierdzi prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, rektor UP.

Działania podejmowane przez ZE PAK w ramach transformacji energetycznej są najbardziej ambitnym przedsięwzięciem tego typu w Polsce. Istotna zmiana profilu produkcji spółki i definitywne odstąpienie od planów dalszych eksploatacji odkrywek wiąże się z koniecznością wykonywania szeregu badań środowiskowych i technicznych, zarówno na potrzeby nowych źródeł wytwarzania energii, jak i porządkowania gruntów po zakończonej działalności węglowej. Porozumienie ZE PAK z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie gwarantuje bezpieczne dla ludzi i środowiska przeprowadzenie transformacji energetycznej naszego regionu, szczególnie w aspekcie odbudowy stosunków wodnych i rekultywacji gruntów, a także zmierzenie się od strony środowiskowej z gigantycznym wyzwaniem, jakim jest projekt budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie – uważa Piotr Woźny, prezes ZE PAK.

Zrealizowanie założonych celów pozwoli podnieść bezpieczeństwo wodne i energetyczne Polski. Podejmowane działania wpisują się w zalecenia dotyczące ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, rozwoju paliw alternatywnych i poprawy efektywności energetycznej, które określone zostały w dokumentach na poziomie krajowym i unijnym.

Źródło: ZE PAK

Fot. Rafał Stasik