Woda dla Wielkopolski

Jednym z tematów konferencji Local Trends Europejskie Forum Samorządowe, zorganizowanej 17 i 18 października z Poznaniu, było przywrócenie stosunków wodnych w Wielkopolsce wschodniej oraz poprawa jakości wody w tym regionie. Rozmawiano o tym podczas panelu  “Woda dla Wielkopolski”, którego gospodarzem był ZE PAK S.A.

W debacie wzięli udział: Jacek Bogusławski – członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego,  Anna Graczyk – wiceprezes zarządu Aquanet S.A., Daniel Lisek reprezentujący Zespół Parków Krajobrazowych, Bogumił Nowak – dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wojciech Witowski – prezes zarządu spółki Ścieki Polskie oraz prezes ZE PAK Piotr Woźny. Panel prowadziła Dominika Tarczyńska z Programu Czysta Polska.

Dyskutanci zauważyli, że węglowe oblicze Wielkopolski coraz bardziej się przeobraża na rzecz czystej energii. W ubiegłym roku ZE PAK podjął decyzję o zakończeniu w 2024 r. wytwarzania energii elektrycznej z węgla brunatnego i przejściu na produkcję energii ze  źródeł odnawialnych. Ponadto na terenie narażonej na susze Wielkopolski powstanie sieć zbiorników wodnych.

W styczniu br. przedstawiciele ZE PAK, Wód Polskich oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podpisali porozumienie o współpracy dotyczącej odchodzenia od węgla w Wielkopolsce z korzyścią dla środowiska. Na terenie wyrobisk powstaną sztuczne jeziora, które będą służyły jako miejsca rekreacji oraz zbiorniki retencyjne.

Dzięki planowanym i już wykonywanym działaniom na terenie Wielkopolski – jednego z najbardziej zagrożonych suszą regionów w Polsce – tereny po eksploatacji węgla brunatnego zamienione zostaną na sieć zbiorników wodnych, które pozwolą przetrzymywać i zaoszczędzać wodę tak potrzebną temu regionowi i jego mieszkańcom – powiedział prezes Piotr Woźny.

Wojciech Witowski, prezes zarządu spółki Ścieki Polskie, zauważył: Jedenaście milionów osób w Polsce nie ma kanalizacji i jest skazanych na przydomowe oczyszczalnie. Te osoby rocznie wykorzystują 400 mln metrów sześciennych wody,  90 proc. ścieków znika w środowisku w sposób niekontrolowany.

Wydobycie węgla brunatnego na terenie wschodniej Wielkopolski trwa od wielu lat, mieszkańcy regionu skarżą się na obniżanie się poziomu wód gruntowych czy wysychanie okolicznych jezior. Problemy z zasobami wody pogłębiają się ponadto wskutek coraz częściej występujących w regionie okresów suszy. Wkrótce ma się to zmienić. W związku z planowanym zakończeniem wydobycia węgla brunatnego i produkcji energii z tego surowca, ZE PAK wraz z przedsiębiorstwem państwowym Wody Polskie przystąpił do programu naprawy środowiska i przywracania właściwych stosunków wodnych.

Odbudowa zasobów wodnych w Wielkopolsce będzie finansowana z Funduszy Sprawiedliwej Transformacji – poinformował Jacek Bogusławski. Wspólnie uzgodniony plan działań zakłada zbudowanie na terenie powiatu tureckiego sieci wzajemnie połączonych dziewięciu zbiorników wodnych, które powstaną na terenie zamkniętych wyrobisk górniczych. Plan ten zakłada również odtworzenie biegu rzek, który zakłócony został w związku z działalnością eksploatacyjną.

Woda do zalania odkrywek będzie pochodzić z odpadów i ze śniegu, które będziemy zatrzymywać w rejonie odkrywki w zlewniach, gdzie mamy największe deficyty. Część wody będzie pochodziła z zasobów wód podziemnych z terenów sąsiednich. Także będziemy korzystać z rzeki Warty i Noteci, z których będziemy pobierać nadwyżki w okresach wilgotnych – powiedział Bogumił Nowak, dyrektor RZGW. Całkowita powierzchnia wody w tych zbiornikach wynosić będzie 813 hektarów. Ich łączna pojemność wyniesie 174 mln m3, a całkowita długość koryt rzek, obsługujących ten system, liczy 75 kilometrów.

Z kolei na terenie powiatu konińskiego i kolskiego łączna pojemność zbiorników pokopalnianych sięgnie prawie 800 mln m3, a największy zbiornik po odkrywce Jóźwin będzie miał pojemność około 220 mln m3. Całkowita powierzchnia nowych zbiorników w powiecie konińskim to prawie 2500 hektarów. Nowe akweny zostaną zintegrowane z zasobami wodnymi powiatu konińskiego, dzięki czemu będą mogły pełnić funkcje rekreacyjne i retencyjne, a także zostać wykorzystane dla potrzeb chłodzenia planowanej na tym terenie elektrowni atomowej.

 Źródło: zielona.interia.pl