Ochrona wód

Ochrona wód stanowi przedmiot szczególnej troski inwestora, ponieważ technologia stosowana w górnictwie odkrywkowym wywiera wpływ na otaczające środowisko wodne.

Przed rozpoczęciem eksploatacji, ze względu na bezpieczeństwo ludzi oraz maszyn pracujących w wyrobisku, należy odwodnić złoże. Wymaga to odprowadzenia znacznych ilości wód podziemnych i powierzchniowych. Wody pochodzące z odwodnienia odkrywki są odprowadzane rowami odwadniającymi i kierowane do okolicznych cieków – kanałów i rzek. Prowadzenie takiej działalności jest możliwe po otrzymaniu pozwoleń wodnoprawnych; PAK KWB Konin dysponuje niezbędnymi pozwoleniami i przestrzega wszystkich nakładanych na nią warunków i wymagań.

W kopalni Konin, podobnie jak w innych zakładach górnictwa węgla brunatnego, stosowany jest system odwodnienia studziennego oraz powierzchniowego. Pierwszy z nich polega na wierceniu studni głębinowych wzdłuż krawędzi odkrywek oraz na przedpolu eksploatacji. Pompowane za pomocą studni wody podziemne stanowią około 75 procent odprowadzanych wód. Są to tzw. wody czyste, które nie wymagają dalszego oczyszczania i zostają skierowane bezpośrednio lub poprzez rurociągi do rowów odwadniających, skąd następnie trafiają do kanałów i rzek.

Około 25 procent odprowadzanych wód stanowią wody „brudne”, których źródłem są spływające wody opadowe oraz wypływające wody podziemne, są one zatem zanieczyszczone zawiesiną węglową lub ilastą. Oczyszczanie tych wód odbywa się w terenowych osadnikach ziemnych, przy wykorzystaniu procesu sedymentacji zawiesin mineralnych. Oczyszczone w ten sposób wody, już jako czyste wody nadosadowe, są odprowadzane na zewnątrz za pomocą systemu rurociągów lub rowów do cieków powierzchniowych.
Odbiornikami wód kopalnianych są dwie rzeki, Warta i Noteć, oraz jeziora znajdujące się w obiegu chłodniczym elektrowni Pątnów i Konin, część wód trafia także do okolicznych jezior.

Wpływ odwodnienia złoża na środowisko, zwłaszcza wodne, podlega wszechstronnemu monitoringowi. W jego ramach prowadzone są regularne obserwacje i dokonywane pomiary za pomocą sieci piezometrów, wykonywane są także pomiary przepływu w naturalnych ciekach wodnych. Jakość odprowadzanych wód kontrolują wojewódzkie służby ochrony środowiska. Badania wykonywane są w sposób systematyczny, wyniki kontroli wskazują, że jakość odprowadzanej wody jest zgodna z obowiązującymi normami, nie występują przekroczenia żadnych parametrów.

Monitorowany jest także wpływ odwodnienia złoża na produktywność gleb w rejonie oddziaływania odkrywki, w tym celu wykonywane są badania gleboznawcze przed rozpoczęciem odwodnienia i udostępnieniem złoża oraz w czasie jego eksploatacji.