Ochrona środowiska

Działalność wydobywcza kopalń węgla brunatnego musi być realizowana w sposób zapewniający jak najlepszą ochronę środowiska. Eksploatacja węgla brunatnego wymaga czasowego zajmowania terenów dotychczas użytkowanych rolniczo, leśnie bądź też o innym sposobie wykorzystania, które w wyniku prac górniczych ulegają przekształceniu.

28904

Zajmowanie i przekształcanie powierzchni terenu

Wyłączenie terenu z rolniczego i leśnego użytkowania oraz ich przekształcenie wymaga procesu rekultywacji. Rekultywacja gruntów wykonywana jest w ciągu 5 lat od zakończenia działalności przemysłowej. Ukoronowaniem tej działalności jest umiejętne i optymalne zagospodarowanie wyrobisk końcowych likwidowanych kopalń.

Tereny przekształcone są zagospodarowywane rolniczo i leśnie, natomiast wyrobisko końcowe przeznacza się na zbiorniki wodne. Po uzyskaniu decyzji o prawidłowo zakończonej rekultywacji tereny te przeznacza się do sprzedaży. Wyrobiska poeksploatacyjne likwidowanych odkrywek stwarzają również szansę na odpowiednie zagospodarowanie odpadów przemysłowych lub komunalnych. Mogą również podnieść atrakcyjność turystyczną terenów, na których się znajdują. Jednak o możliwości kontynuowania działalności naszej branży decyduje w dużym stopniu akceptacja społeczna. Zdając sobie z tego sprawę, kopalnia „Konin” podejmuje szereg działań prowadzących do uzyskania jak najwyższego poziomu tej akceptacji.

Najbardziej widoczną dla społeczeństwa dziedziną działalności kopalni są właśnie zabiegi chroniące środowisko naturalne, dające możliwość przyszłego wykorzystania terenów pogórniczych. Rekultywacja terenów pogórniczych prowadzona w kopalni „Konin” jest wysoko oceniana przez środowiska naukowo-techniczne.

Dowodem tego jest Certyfikat Wielkopolska Jakość, który kopalnia otrzymała za działalność proekologiczną związaną z rekultywacją terenów pogórniczych.

Ochrona wód

Wydobycie węgla brunatnego wymaga jego odwodnienia i odprowadzenia znacznych ilości wód kopalnianych. Odwodnienie złoża okresowo może mieć wpływ na wody powierzchniowe i podziemne.

W celu określenia wpływu odwodnienia złoża na otaczające środowisko prowadzony jest monitoring środowiska wodnego. W monitoringu tym wykonuje się systematyczne obserwacje i pomiary poziomów wodonośnych w otworach piezometrycznych, wyznaczonych studniach zlokalizowanych na terenie górniczym, a także wykonuje się pomiary przepływu w naturalnych ciekach wodnych i przeprowadza się badania jakościowe tych wód. Dla zmniejszenia uciążliwości spowodowanych ewentualnym odwodnieniem buduje się ujęcia wody wraz z siecią wodociągową i przyłączami do gospodarstw.

Odprowadzane wody kopalniane w większości nie wymagają oczyszczania. Pozostałe po oczyszczeniu w osadnikach odpowiadają wymaganym parametrom i odprowadzane są do naturalnych odbiorników.

Ponadto w celu określenia wpływu odwodnienia złoża na produktywność gleb w rejonie oddziaływania odkrywki wykonywane są badania gleboznawcze przed rozpoczęciem odwodnienia i udostępnieniem złoża do ekploatacji górniczej.

Ochrona przed hałasem

Maszyny podstawowe oraz urządzenia pomocnicze pracujące w odkrywkach są źródłem hałasu. Uciążliwość hałasowa występuje średnio w odległości od kilku do kilkuset metrów od wyrobisk górniczych. Obszary otaczające wyrobiska odkrywkowe to z reguły tereny rolnicze bez zabudowy mieszkalnej.

Problem uciążliwości hałasowej zaczyna sporadycznie występować z chwilą zbliżania się wyrobisk do siedlisk ludzkich. Dlatego też w newralgicznych punktach stosuje się ekrany naturalne w postaci pasów zieleni mieszanej.

Kopalnia podejmuje wiele działań technicznych i technologicznych mających na celu ograniczenie emisji hałasu. Dla zmniejszenia uciążliwości na stanowiskach pracy przekładnie napędowe wymieniane są na ciszej pracujące, a stacje napędowe modernizowane, stosuje się również obudowę przenośników taśmowych i wymianę krążników.

Ochrona powietrza atmosferycznego

Działalność kopalni powoduje nieznaczny wzrost zapylenia spowodowany emisją niezorganizowaną pyłu z odkrywek. Emisja niezorganizowana pyłu powstaje na niezrekultywowanych zwałowiskach, odkrytych wyrobiskach, podczas urabiania węgla oraz jako emisja wtórna z placów i dróg, tylko w okresie braku opadów atmosferycznych.

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego spowodowane emisją pyłową z wyrobiska odkrywki nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych norm jakościowych powietrza w jego otoczeniu. Kotłownie kopalniane wyposażone są w urządzenia odpylające i nie emitują ponadnormatywnych ilości zanieczyszczeń pyłowych.