Ogólne warunki zakupów

Ogólne Warunki Zakupów materiałów, produktów i usług realizowanych przez PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna na podstawie przepisów wewnętrznych (dokument nie dotyczy postępowań realizowanych wg zasad przewidzianych dla Zamówień Publicznych)

Niniejszy dokument określa zasady transparentnego oraz opartego na uczciwej konkurencji sposobu prowadzenia zakupów realizowanych w PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna (dalej zwaną „Zamawiającym”).

Ogólne Warunki Zakupu Materiałów i Usług określają prawa i obowiązki Podmiotów biorących udział w postępowaniach zakupowych i w realizacji Zamówienia/Umowy oraz prawa i obowiązki Zamawiającego.

Przepisy zawarte w OWZ stosuje się do wszystkich Umów i Zamówień, których przedmiotem jest zakup Materiałów, Usług, i Robót budowlanych w tym do czynności związanych z zawarciem lub poprzedzających zawarcie tych Umów oraz w odniesieniu do przygotowywania i składania ofert przez Dostawcę w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe (w tym również Aukcję elektroniczną).

W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią postanowień Umowy/Zamówienia zawartej przez Zamawiającego z Dostawcą a treścią niniejszego dokumentu, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy/Zamówienia.

 1. Proces wyboru Dostawców realizowany jest zgodnie z zasadą transparentności oraz konkurencyjności. Zamawiający stosuje zasadę symetrii informacji, co oznacza dostarczanie Dostawcom biorącym udział w postępowaniu przetargowym tych samych informacji niezbędnych do opracowania Ofert handlowych. Zasada symetrii informacji nie dotyczy sytuacji, w której przekazanie informacji będzie stanowiło naruszenie prawa, a w szczególności tajemnicy handlowej. W przypadku postępowań prowadzonych na Platformie zakupowej Dostawca musi przejść przez proces rejestracji na tejże platformie, a następnie składa na niej Oferty handlowe w odpowiedzi na Zapytania ofertowe złożone przez Zamawiającego lub brać udział w Aukcjach elektronicznych. Do rejestracji na Platformie zakupowej wymagane jest zaakceptowanie przez Dostawcę OWZ oraz Regulaminu korzystania z Platformy zakupowej. W oparciu o zebrane oferty Zamawiający może dokonać wyboru Dostawcy po przeprowadzeniu dogrywki w formie negocjacji lub aukcji elektronicznej. Przystępując do udziału w postępowaniu zakupowym Dostawca postępuje zgodnie z procedurą określoną przez Zamawiającego.
 2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
  1. o ile w treści zaproszenia do składania ofert nie określono inaczej materiały i produkty muszą być fabrycznie nowe,
  2. do realizowanych dostaw należy dołączyć wymagane prawem dokumenty będące podstawą odbioru.
 3.  Oświadczenie Oferenta:
  1. złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, regulaminu Internetowej Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz regulaminu prowadzenia postępowań zakupowych umieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego,
  2. złożenie oferty jest potwierdzeniem poprawności danych teleadresowych umieszczonych w Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego,
  3. złożenie oferty jest potwierdzeniem posiadania pełnomocnictwa do składania ofert przez osobę składającą ofertę na Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego,
  4. Oferent składając ofertę w czasie aukcji akceptuje zawarte w opisie aukcji warunki,
  5. Oferent składając ofertę oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. Brak posiadania statusu czynnego podatnika VAT wymaga wyraźnego określenia w treści składanej oferty.
 4. Oferty:
  1. terminy zbierania ofert regulują formularze Internetowej Platformy Zakupowej,
  2. brak możliwości spełnienia wymaganego w zaproszeniu minimalnego terminu dostawy wymaga wyraźnego wskazania w treści oferty z podaniem nowego proponowanego terminu dostawy,
  3. możliwość składania ofert częściowych regulują formularze Internetowej Platformy Zakupowej,
  4. oferty należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej,
  5. Ważność ofert:
   1. Jeżeli nie zostanie inaczej określone w treści zaproszenia, to oferta będzie wiążąca 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert określonego w niniejszym zaproszeniu.
   2. W sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent zmieni swoją ofertę w dogrywce, oferta złożona w dogrywce będzie wiążąca kolejne 30 dni.
   3. W sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, oferta pozostaje wiążąca w okresie ujętym w zaproszeniu.
   4. Oferent jest związany ostatnią ofertą złożoną w toku aukcji, bez względu na złożenie lepszej oferty przez innego Oferenta.
  6. oferta musi zawierać propozycję wynagrodzenia netto w PLN ze wszystkimi składnikami,
  7. jakiekolwiek odstępstwa od specyfikacji przedmiotu zamówienia wymagają wyraźnego opisania w treści składanej oferty,
  8. jeżeli nie ustalono w treści zaproszenia inaczej, to otwarcie ofert nastąpi bez obecności Oferentów,
  9. zmiana terminu lub miejsca dostawy w trakcie realizacji zamówienia wymaga pisemnej zgody Zamawiającego,
  10. w przypadku towarów importowanych Dostawca odpowiedzialny jest za dopuszczenie ich do obrotu na polskim obszarze celnym zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami,
  11. zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z opracowaniem ofert,
  12. w przypadku złożenia niekompletnej Oferty handlowej Zamawiający może poinformować o potrzebie jej uzupełnienia, a w przypadku nie uzupełnienia w terminie oznaczonym przez Zamawiającego odrzucić niekompletną ofertę,
  13. Zamawiający nie ma prawa wglądu w Oferty handlowe do daty zakończenia przyjmowania Ofert handlowych,
  14. Dostawca obowiązany jest do sporządzenia oferty, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, która obejmować będzie wszelkie Dostawy i świadczenia konieczne do należytego wykonania Umowy w sposób prawidłowy, zgodny z zasadami sztuki i najlepszą dostępną technologią oraz zapewniający możliwie najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa oraz uzyskanie przez Zamawiającego zamierzonego efektu gospodarczego.
 5. Wymagania formalne udziału w postępowaniu:
  1. złożenie oferty w formie i terminie określonym w zaproszeniu.
  2. jeżeli w treści zaproszenia do składania ofert nie określono inaczej załączenie w internetowym formularzu ofertowym poniższych dokumentów:
   1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
   2. oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta, że Oferent akceptuje warunki postępowania wymienione w niniejszym zaproszeniu,
   3. oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta, że Oferent zapoznał się ze wzorem umowy przygotowanym przez Zamawiającego (jeżeli takowy został dołączony do zaproszenia), nie wnosi do niego zastrzeżeń i zobowiązuje się do podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty oraz odesłania podpisanej umowy najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania (oświadczenia mogą być złożone w jednym dokumencie, wzór oświadczenia stanowi załącznik do Zapytania ofertowego),
   4. stosowne pełnomocnictwo do uczestniczenia osób w negocjacjach lub aukcji i podejmowania wiążących decyzji,
   5. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że w załączniku do Zapytania ofertowego zamieściliśmy klauzulę informacyjną o ochronie danych osobowych. Dostawcy/Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej,
   6. Dostawca/Wykonawca/podwykonawca/ podmiot trzeci, ma obowiązek, podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby udziału w postępowaniu, wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.13 i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał,
   7. W celu zapewnienia, że Dostawca/Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Dostawcy/Wykonawcy w postępowaniu, Dostawca/Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do zapytania ofertowego.
 6. Warunki dostawy lub odbioru:
  1. miejsce i godziny dostaw: wyłącznie w dni robocze, w godzinach 6:00 – 13:00, w miejsce wskazane w treści zaproszenia do składania ofert,
  2. transport na koszt Dostawcy wg DDP INCOTERMS 2010,
  3. termin i forma płatności: o ile nie ustalono inaczej przelew 30 dni po otrzymaniu poprawnie wystawionej faktury,
  4. wymagane jest poprawne zaadresowanie oraz umieszczenie numeru zamówienia w widocznym miejscu elementu dostawy,
  5. Zamawiający ma prawo sprawdzić postęp procesu realizacji zamówienia, uprzedzając dostawcę na 5 dni kalendarzowych przed przybyciem,
  6. Dostawca zobowiązany jest zawiadomić zamawiającego o przewidywanym opóźnieniu zakończenia prac co najmniej na 10 dni kalendarzowych przed terminem dostawy. Zawiadomienie nie zwalnia go z odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie zamówienia,
  7. w przypadku dostaw wymagających rozładunku specjalistycznym sprzętem najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed planowaną wysyłką Dostawca zawiadamia właściwy magazyn Zamawiającego lub osobę wskazaną do kontaktu podając nr zamówienia oraz sposób i datę wysyłki,
  8. zrealizowanie Usługi zostanie potwierdzone na protokole odbioru Usługi. Jeżeli nie ustalono inaczej. Dostawca zobowiązany jest do wystawienia protokołu odbioru.
  9. odbioru dokonuje osoba upoważniona do działania w imieniu Zamawiającego.
  10. Protokół odbioru usługi powinien zawierać następujące dane:
   1. przedmiot zamówienia,
   2. numer zamówienia/umowy,
   3. zakres odbioru (częściowy, końcowy),
   4. zakres/opis prac zrealizowanych, podlegających odbiorowi,
   5. koszt/cena zrealizowanego zakresu prac,
   6. ocena jakości realizacji usługi objętej zakresem odbioru,
   7. rozliczenie materiałów powierzonych, a nie wykorzystanych,
   8. rozliczenie odpadów powstałych w trakcie realizacji.
    odbioru dokonuje osoba upoważniona do działania w imieniu Zamawiającego.
  11. Dostawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu Umowy wolnego od wad oraz usterek, zgodnego z Umową, wraz z kompletną dokumentacją w języku polskim (taką jak: karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, karty charakterystyk, deklaracje zgodności, certyfikaty itp.)
 7. Gwarancja:
  1. jeżeli w treści zaproszenia nie ustalono inaczej, okres gwarancji ustala się na 12 miesięcy od daty dostawy. Oferent w treści oferty może podać inne korzystniejsze warunki gwarancyjne,
  2. Dostawca gwarantuje, że parametry techniczne i wydajnościowe dostarczanego przedmiotu zamówienia zgodne są z wymaganiami określonymi w treści zaproszenia do składania ofert oraz że w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi, przedmiot zamówienia wolny będzie od wad, które uniemożliwiałyby jego prawidłową i bezawaryjną eksploatację,
  3. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną i finansową za skutki i następstwa wad ujawnione lub powstałe w okresie gwarancji lub rękojmi z powodu niewłaściwej jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia,
  4. w przypadku gdy w okresie gwarancji lub rękojmi wystąpi wada przedmiotu zamówienia. Zamawiający poinformuje Dostawcę o tym fakcie w formie pisemnej,
  5. Dostawca zobowiązany jest przedstawić informację dotyczącą powstałej wady oraz sposobu jej usunięcia najpóźniej w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o jej wykryciu,
  6. Dostawca zobowiązany jest usunąć powstałą wadę w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiającego powiadomienia o jej wystąpieniu. W okresie gwarancji lub rękojmi Dostawca może nie uznać złożonego w powyższy sposób roszczenia wyłącznie w przypadku gdy udowodni, że wada powstała z winy Zamawiającego na skutek niewłaściwej eksploatacji, niezgodnej z przekazanymi przez Dostawcę instrukcjami i dokumentami,
  7. jeżeli w okresie gwarancji lub rękojmi dostarczony przedmiot zamówienia zostanie trzykrotnie dotknięty wadą, której przyczyna leży po stronie Dostawcy, Dostawca zobowiązany jest wymienić wadliwy przedmiot zamówienia na wolny od wad na własny koszt,
  8. gwarancja lub rękojmia ulegają wydłużeniu o czas od zgłoszenia wady do jej usunięcia,
  9. w przypadku wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na nowy, okres gwarancji lub rękojmi liczony jest od początku,
  10. w przypadku gdy Dostawca nie usunie wady zgłoszonej w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie. Zamawiający ma prawo usunąć wadę samodzielnie lub zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt Dostawcy, bez utraty uprawień wynikających z gwarancji lub rękojmi,
  11. Dostawca ponosi wszelkie koszty czynności związanych z naprawą przeprowadzoną w ramach udzielonej gwarancji. Elementy wadliwe podlegające wymianie Dostawca odbiera z magazynu Zamawiającego według EXW INCOTERMS 2010. Natomiast części nowe lub po naprawie gwarancyjnej mają być dostarczone do magazynu zamawiającego według DDP INCOTERMS 2010,
  12. Zamawiający ma prawo przeprowadzić we własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej naprawę drobnych usterek, gdy muszą być przeprowadzone niezwłocznie celem uniknięcia większych strat lub z innych ważnych powodów. Zamawiający może obciążyć dostawcę kosztami tych napraw. Powyższe nie wpływa na odpowiedzialność dostawcy z tytułu udzielonej gwarancji.
 8. Kary umowne:
  1. Oferent, jeżeli inaczej nie ujęto w załączonym do postępowania projekcie umowy, zobowiązuje się do zapłaty kar umownych:
   1. za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za tę część przedmiotu zamówienia, której dotyczy odstąpienie,
   2. za zwłokę w dostawie – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 200 zł,
   3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji oraz rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym wada powinna być usunięta.
  2. Dostawca uiści należność z tytułu naliczonej kary umownej w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
  3. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia kwoty kary umownej z kwoty faktury wystawionej przez Dostawcę.
 9. Odstąpienie od realizacji zamówienia:
  1. W przypadku opóźnienia w dostawie większego niż 15 dni kalendarzowych Zamawiający może odstąpić od zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu realizacji dostawy. Odstąpienie może dotyczyć całości lub części zamówienia.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1. odmowy przyjęcia przesyłki w przypadku braku pełnego i poprawnego adresu dostawy lub braku numeru zamówienia umieszczonego w widocznym miejscu elementu dostawy,
  2. odmowy przyjęcia przesyłki w przypadku braku dokumentów identyfikujących dostawę („WZ”, faktura lub list przewozowy),
  3. odmowy rozładunku w przypadku gdy rozładunek dostarczonego materiału wymaga dodatkowego rozładunku i załadunku materiału przeznaczonego dla innych Odbiorców,
  4. odmowy rozładunku materiałów i produktów dostarczonych po godzinie 13:00,
  5. odrzucenia oferty gdy termin dostawy zaproponowany przez Dostawcę nie spełnia wymagań Zamawiającego,
  6. zażądania od każdego Oferenta dodatkowych wyjaśnień oraz oryginału dokumentów dopuszczających do postępowania,
  7. zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania,
  8. swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert,
  9. częściowego wyboru oferty – w ramach danej pozycji,
  10. odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny,
  11. zaproszenia Oferentów do dalszych negocjacji lub kontynuacji procesu wyboru dostawcy z wykorzystaniem aukcji/licytacji internetowej (wówczas aukcja/licytacja nie będzie licytacją/aukcją w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.),
  12. w sytuacji dogrywki w formie aukcji odmowy uznania zgłoszenia przez Oferenta problemów technicznych (uniemożliwiających udział w aukcji) w przypadku braku uczestnictwa Oferenta w aukcji testowej,
  13. żądania od Dostawcy pisemnego potwierdzenia cen jednostkowych na materiały i produkty objęte postępowaniem,
  14. w przypadku wyboru oferty żądania od Dostawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną.
 11. Zamawiający stosuje następujące tryby zakupów:
  1. Zakup prosty – jednoetapowa procedura wyboru Dostawcy w oparciu o dowolne kryteria,
  2. Konkurs ofert – jednoetapowa procedura wyboru Dostawcy w oparciu o dowolne kryteria – Dostawcy składają oferty ostateczne i nie można zastosować dogrywki,
  3. Przetarg z dogrywką – dogrywka może zostać zrealizowana w formie aukcji lub negocjacji; za podstawową formę dogrywki uważa się aukcję elektroniczną,
  4. Przetarg z konsultacjami – charakteryzuje się możliwością podjęcia dialogu z potencjalnymi dostawcami w celu doprecyzowania specyfikacji,
  5. Zakup z wolnej ręki – prowadzony jest tylko z jednym Dostawcą,
  6. Tryb awaryjny – stosuje się w przypadkach awarii zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub urządzeń wytwórczych,
 12. 12. Pozostałe:
  1. pytania w sprawach technicznych można składać przez Platformę Zakupową lub kierować na adres poczty elektronicznej wskazany w treści zaproszenia,
  2. komunikacja z Oferentami w trakcie procesu zakupu będzie prowadzona przez Internetową Platformę Zakupową, faxem oraz pocztą elektroniczną,
  3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za działanie infrastruktury zaangażowanej w składanie ofert przez Internetową Platformę Zakupową, a w szczególności sieci Internet oraz stacji roboczych na które nie ma wpływu,
  4. w przypadku problemów technicznych w trakcie składania ofert Oferent ma obowiązek niezwłocznie zgłosić problem do działu obsługi klienta operatora Internetowej Platformy Zakupowej oraz natychmiast poinformować Zamawiającego,
  5. w przypadku braku możliwości złożenia oferty handlowej w odpowiedzi na zapytanie lub w trakcie Aukcji elektronicznej Oferent może złożyć ofertę w formie e-maila lub faksu, ale tylko do momentu przyjmowania ofert lub daty i godziny zakończenia Aukcji elektronicznej,
  6. rysunki techniczne oraz inne dokumenty związane z przedmiotem zamówienia, które zawierają treści o charakterze własności przemysłowej, know-how oraz inne istotne informacje pozostają wyłączna własnością Zamawiającego i podlegają ochronie w zakresie praw własności przemysłowej niezależnie od przekazania takich materiałów Oferentom. Wyżej wymienione materiały nie mogą być powielane ani przekazywane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,
  7. dostawy mogą być realizowane na podstawie zawartej umowy lub udzielonego zamówienia,
  8. fakturę za dostawę Oferent przesyła lub dostarcza na adres wskazany w Zamówieniu lub Umowie. Faktura musi zawierać nr Umowy lub Zamówienia oraz pozostałe informacje ustalone z Zamawiającym,
  9. Dostawca po zapoznaniu się z treścią Zapytania ofertowego zobowiązany jest sprawdzić kompletność przekazanych przez Zamawiającego dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem. O wszelkie brakujące dokumenty i informacje Dostawca zwróci się do Zamawiającego w celu ich uzupełnienia,
  10. W przypadku zobowiązań, które przekraczają wartość 100.000 zł netto, ostateczną decyzję o udzieleniu Zamówienia/zawarciu Umowy podejmuje Zarząd Zamawiającego,
  11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych przewidzianych kodeksem cywilnym z powodu naruszeń zasad lub obowiązków określonych w warunkach postępowań zakupowych,
  12. Dostawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu Umowy/Zamówienia. Dostawca obowiązany jest do zachowania w tajemnicy faktu zawarcia Umowy z Zamawiającym, chyba że z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek jej ujawnienia wobec osób ustawowo uprawnionych do uzyskiwania tego rodzaju informacji. Podanie przez Dostawcę w celach reklamowych informacji o współpracy z Zamawiającym może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego
  13. Jeżeli przy wykonywaniu Umowy/Zamówienia Dostawca korzysta z przedmiotów lub programów podlegających ochronie w ramach prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej, a przysługującym osobom trzecim, obowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, aby nie dopuścić do naruszenia tych praw. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia odszkodowawcze lub inne roszczenia podnoszone przez uprawnione osoby trzecie w związku z naruszeniem ich praw.
  14. Wszelkie zmiany treści stosunku prawnego łączącego Zamawiającego i Dostawcę wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
  15. Dla celów interpretacji Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą, przyjmuje się następującą kolejność dokumentów stanowiących części Umowy:
   1. Umowa/Zamówienie złożone przez Zamawiającego,
   2. protokół lub protokoły z negocjacji pomiędzy Zamawiającym i Dostawcą (przy czym w pierwszej kolejności uwzględnia się treść protokołów sporządzonych bezpośrednio przed dniem zawarcia Umowy),
   3. Oferta,
   4. Zapytanie ofertowe Zamawiającego,
   5. niniejsze Warunki.
  16. Strony mają obowiązek współdziałania przy realizacji przedmiotu Umowy lub Zamówienia.
  17. Strony są obowiązane do gromadzenia, przechowywania i przetwarzania wszelkich danych osobowych w taki sposób, aby nie naruszało to każdorazowo obowiązujących przepisów prawa.
  18. Miejscem wykonania świadczeń wynikających z realizacji Umowy jest siedziba Zamawiającego lub jej jednostka organizacyjna, o ile strony nie ustaliły wyraźnie innego miejsca wykonania świadczeń.
  19. Do wszystkich Umów/Zamówień, których dotyczą niniejsze Warunki, stosuje się prawo polskie, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej.
  20. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z realizacji Umów/Zamówień jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.