PAK KWB Konin S.A.

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., skupiającej spółki branży wydobywczej i energetycznej.

ZE PAK S.A. działa w formie spółki akcyjnej, od października 2012 roku jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podstawową działalność tego podmiotu stanowi wydobywanie węgla brunatnego , wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej oraz produkcja i dystrybucja ciepła. Spółka wytwarza energię ze źródeł konwencjonalnych oraz poprzez spalanie biomasy.

Kopalnia Konin działa od 1945 roku. Węgiel jest wydobywany metodą odkrywkową; obecnie eksploatowane są trzy odkrywki: Jóźwin IIB, Drzewce oraz Tomisławice.

Pozyskiwany surowiec przeznaczony jest do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach zawodowych należących do Grupy Kapitałowej ZE PAK.

W 1999 roku przedsiębiorstwo państwowe KWB Konin zostało przekształcone w jednoosobową spółkę skarbu państwa. W roku 2012 spółka weszła w skład Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów –Konin jako PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.

Powstanie kopalni miało ogromny wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny regionu wschodniej Wielkopolski. KWB Konin stała się bazą dla kompleksu paliwowo-energetycznego, który z kolei dał impuls do dynamicznego rozwoju innych branż. W stosunkowo krótkim czasie powstała fabryka urządzeń górnictwa odkrywkowego, huta aluminium i wiele innych przedsiębiorstw. Rozbudowa przemysłu stała się podstawą awansu ekonomicznego i cywilizacyjnego miejscowej ludności, znacznie podnosząc jej standard życia. Kilka tysięcy pracowników zatrudnionych w konińskim kompleksie paliwowo-energetycznym od wielu lat tworzy stabilny rynek konsumencki, wpływając na powstawanie miejsc pracy w sektorze usług i firm przemysłowego zaplecza. Kopalnia jako liczący się pracodawca ,wymagający od zatrudnionych osób wysokich kwalifikacji, przyczyniła się także do rozwoju szkolnictwa, nie tylko zawodowego, a jako firma zaangażowana w życie społeczne pozytywnie wpłynęła na kulturalne i sportowe życie regionu. Dzięki tym inicjatywom przeistoczył się również sam Konin, z niewielkiego prowincjonalnego miasteczka zmienił się w nowoczesny kilkudziesięciotysięczny ośrodek, liczący się na mapie gospodarczej kraju.