Ochrona środowiska

Wydobywanie surowca metodą odkrywkową wywiera wpływ na otoczenie, jednak oddziaływanie to ma charakter przejściowy. W miarę przesuwania się wyrobiska górniczego niedogodności związane z działalnością wydobywczą zanikają, a teren odkształcony podlega rewitalizacji, co umożliwia jego dalsze zagospodarowanie.

Kopalnia Konin od wielu lat czyni starania, by kontrolować i redukować wpływ swojej działalności na środowisko. W tym celi podejmuje szereg działań proekologicznych, minimalizujących niepożądane skutki eksploatacji złóż, wypłaca także przewidziane prawem rekompensaty.

Jednym z działań o charakterze proekologicznym jest prowadzenie wszechstronnego monitoringu, który umożliwia dokumentowanie stanu środowiska przyrodniczego i wodnego. W jego ramach, na wybranych obszarach, prowadzony jest monitoring wód podziemnych, monitoring przyrodniczy, monitoring gleby, monitoring osiadania gruntów, monitoring hałasu oraz monitoring powietrza. Dane zebrane podczas obserwacji są przekazywane właściwym organom i instytucjom.

Odkrywkowa działalność górnicza obejmuje zwykle kilka gmin, a nawet powiatów. Rozległy obszar inwestycji wymaga ścisłego współdziałania z gospodarzami tych terenów. Kopalnia działa zatem w porozumieniu z lokalnymi samorządami, prowadzi z nimi konsultacje i zawiera porozumienia dotyczące czasowych wyłączeń obszarów rolnych lub leśnych, przebudowy infrastruktury oraz określenia kierunków rekultywacji terenów pogórniczych.

Fot. Piotr Ordan