Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży materiałów staroużytecznych, materiałów, środków trwałych i przedmiotów niskocennych zbędnych, surowców towarzyszących, odpadów,  prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości realizowanych przez ZE PAK S.A. oraz w imieniu i na rzecz innych Spółek z Grupy Kapitałowej ZE PAK, zwane dalej „OWS”.

Niniejszy dokument określa zasady sposobu prowadzenia sprzedaży realizowanych przez ZE PAK S.A. oraz w imieniu i na rzecz innych Spółek z Grupy Kapitałowej ZE PAK, dalej zwanymi odpowiednio „Sprzedającym”.

OWS określają prawa i obowiązki Podmiotów biorących udział w postępowaniach zakupowych i w realizacji Umowy oraz prawa i obowiązki osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która ubiega się o zakup przedmiotu sprzedaży (dalej zwaną „Odbiorcą” lub „Oferentem”).

 1. W przypadku postępowań prowadzonych na Platformie zakupowej Oferent musi przejść przez proces rejestracji na tejże platformie., a następnie składa na niej Oferty handlowe w odpowiedzi na Zapytania ofertowe złożone przez Zamawiającego lub bierze udział w Aukcjach elektronicznych. Do rejestracji na Platformie zakupowej wymagane jest zaakceptowanie przez Oferenta OWS oraz Regulaminu korzystania z Platformy zakupowej. W oparciu o zebrane oferty Sprzedający może dokonać wyboru Odbiorcy po przeprowadzeniu dogrywki w formie negocjacji lub aukcji elektronicznej. Przystępując do udziału w postępowaniu zakupowym Odbiorca postępuje zgodnie z procedurą określoną przez Sprzedającego.

 2. Oświadczenie Oferenta:
  • złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, regulaminu Internetowej Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz regulaminu prowadzenia postępowań zakupowych umieszczonego na stronie internetowej Sprzedającego,
  • złożenie oferty jest potwierdzeniem poprawności danych teleadresowych umieszczonych w Internetowej Platformie Zakupowej Sprzedającego,
  • złożenie oferty jest potwierdzeniem posiadania pełnomocnictwa do składania ofert przez osobę składającą ofertę na Internetowej Platformie Zakupowej Sprzedającego,
  • Oferent składając ofertę w czasie aukcji akceptuje zawarte w opisie aukcji warunki,
  • Oferent składając ofertę oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. Brak posiadania statusu czynnego podatnika VAT wymaga wyraźnego określenia w treści składanej oferty.
  • w przypadku udziału Oferenta w dogrywce udział w niej jest potwierdzeniem akceptacji zawartych w opisie dogrywki warunków,
 1. Oferty:
  • terminy zbierania ofert regulują formularze Internetowej Platformy Zakupowej,
  • możliwość składania ofert częściowych regulują formularze Internetowej Platformy Zakupowej,
  • oferty należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej,
  • Ważność ofert:
   1. Jeżeli nie zostanie inaczej określone w treści zaproszenia, to oferta będzie wiążąca 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert określonego w zaproszeniu do składania ofert.
   2. W sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent zmieni swoją ofertę w dogrywce, oferta złożona w dogrywce będzie wiążąca kolejne 30 dni.
   3. W sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, oferta pozostaje wiążąca w okresie ujętym w zaproszeniu.
   4. Oferent jest związany ostatnią ofertą złożoną w toku aukcji, bez względu na złożenie lepszej oferty przez innego Oferenta.
  • oferta musi zawierać propozycję wynagrodzenia netto w PLN ze wszystkimi składnikami,
  • jeżeli nie określono w treści zaproszenia inaczej, to otwarcie ofert nastąpi bez obecności Oferentów,
  • zmiana terminu lub miejsca odbioru w trakcie realizacji zamówienia wymaga pisemnej zgody Sprzedającego,
  • Sprzedający nie pokrywa kosztów związanych z opracowaniem ofert,
 1. Wymagania formalne udziału w postępowaniu:
  • złożenie oferty w formie i terminie określonym w zaproszeniu do składania ofert.
  • jeżeli w treści zaproszenia do składania ofert nie określono inaczej załączenie w internetowym formularzu ofertowym poniższych dokumentów:
   1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
   2. oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta, że Oferent akceptuje warunki postępowania wymienione w niniejszym zaproszeniu,
   3. oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta, że Oferent zapoznał się ze wzorem umowy przygotowanym przez Zamawiającego (jeżeli takowy został dołączony do zaproszenia), nie wnosi do niego zastrzeżeń i zobowiązuje się do podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty oraz odesłania podpisanej umowy najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania (oświadczenia mogą być złożone w jednym dokumencie, wzór oświadczenia stanowi załącznik do zapytania ofertowego),
   4. stosowne pełnomocnictwo do uczestniczenia osób w negocjacjach lub aukcji i podejmowania wiążących decyzji,
   5. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że w załączniku do Zapytania ofertowego zamieściliśmy klauzulę informacyjną o ochronie danych osobowych. Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej,
   6. Odbiorca lub podmiot trzeci, ma obowiązek, podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby udziału w postępowaniu, wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.13 i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał,
   7. W celu zapewnienia, że Odbiorca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Odbiorcy w postępowaniu, Odbiorca jest zobowiązany do złożenia w postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do zaproszenia do składania ofert.
 1. Warunki odbioru:
  • miejsce i godziny odbioru: wyłącznie w dni robocze, w godzinach 7:00 – 13:00, w miejsce wskazane w treści zaproszenia do składania ofert,
  • termin i forma płatności: o ile nie ustalono inaczej przelew 30 dni po otrzymaniu poprawnie wystawionej faktury,
  • odbioru dokonuje osoba upoważniona do działania w imieniu Odbiorcy.

 2. O ile nie ustalono inaczej to strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

 3. Kary umowne:
  • Dla postępowań w których Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium, Oferent – jeżeli inaczej nie ujęto w załączonej umowie – bezwarunkowo zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Sprzedającego za odstąpienie od podpisania umowy w zakresie przetargu w którym została wybrana jego oferta  w wysokości 20% wartości wylicytowanej, nie mniejszej jednak niż 200 PLN.
  • Dostawca uiści należność z tytułu naliczonej kary umownej w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
  • Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia kwoty kary umownej z kwoty faktury wystawionej przez Dostawcę.
  • Wadium zwraca się Oferentom niezwłocznie po zamknięciu postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, wyborze oferty albo upływie terminu ważności ofert, z wyjątkiem wadium Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium Oferenta, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zwraca się niezwłocznie po zawarciu Umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli było wymagane a jeżeli nie było ono wymagane zarachowuje się je na poczet ceny.
  • Wadium wniesione w formie pieniężnej zwracane jest w wysokości w jakiej zostało wniesione, bez odsetek.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
  • zażądania od każdego Oferenta dodatkowych wyjaśnień oraz oryginału dokumentów dopuszczających do postępowania,
  • zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania,
  • swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert,
  • częściowego wyboru oferty – w ramach danej pozycji, o ile Odbiorca nie zastrzegł inaczej,
  • odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny,
  • zaproszenia Oferentów do dalszych negocjacji lub kontynuacji procesu wyboru dostawcy z wykorzystaniem aukcji/licytacji internetowej (wówczas aukcja/licytacja nie będzie licytacją/aukcją w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.),
  • w sytuacji dogrywki w formie aukcji odmowy uznania zgłoszenia przez Oferenta problemów technicznych (uniemożliwiających udział w aukcji) w przypadku braku uczestnictwa Oferenta w aukcji testowej,
  • żądania od Oferenta potwierdzenia warunków oferty pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną.

 5. Sprzedający stosuje następujące tryby sprzedaży:
  • Konkurs ofert w który Odbiorcy składają oferty ostateczne i nie można zastosować dogrywki.
  • Przetarg z dogrywką, który charakteryzuje się możliwością zorganizowania dogrywki w oparciu o informacje ujęte w złożonych w pierwszym etapie ofertach, przy czym przetarg z dogrywką to zalecany tryb sprzedaży a dogrywka może zostać zrealizowana w formie aukcji lub negocjacji przy czym za podstawową formę dogrywki uważa się aukcję elektroniczną
  • Sprzedaż z wolnej ręki prowadzony tylko z jednym Odbiorcą.
 1. Pozostałe:
  • pytania w sprawach technicznych można składać przez Platformę Zakupową lub kierować na adres poczty elektronicznej wskazany w treści zaproszenia,
  • komunikacja z Oferentami w trakcie procesu zakupu będzie prowadzona przez Internetową Platformę Zakupową, fax’em oraz pocztą elektroniczną,
  • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działanie infrastruktury zaangażowanej w składanie ofert przez Internetową Platformę Zakupową, a w szczególności sieci Internet oraz stacji roboczych na które nie ma wpływu,
  • w przypadku problemów technicznych w trakcie składania ofert Oferent ma obowiązek niezwłocznie zgłosić problem do działu obsługi klienta operatora Internetowej Platformy Zakupowej oraz natychmiast poinformować Sprzedającego,
  • w przypadku braku możliwości złożenia oferty handlowej w odpowiedzi na zapytanie lub w trakcie Aukcji elektronicznej Oferent może złożyć ofertę w formie e-maila lub faksu, ale tylko do momentu przyjmowania ofert lub daty i godziny zakończenia Aukcji elektronicznej,
  • W przypadku zobowiązań, które przekraczają wartość 100.000 zł netto, ostateczną decyzję o zawarciu Umowy podejmuje Zarząd Sprzedającego,
  • Sprzedający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych przewidzianych kodeksem cywilnym z powodu naruszeń zasad lub obowiązków określonych w warunkach postępowań zakupowych,
  • Odbiorca obowiązany jest do zachowania w tajemnicy faktu zawarcia Umowy ze Sprzedającym, chyba że z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek jej ujawnienia wobec osób ustawowo uprawnionych do uzyskiwania tego rodzaju informacji. Podanie przez Odbiorcę w celach reklamowych informacji o współpracy ze Zamawiającym może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,
  • Wszelkie zmiany treści stosunku prawnego łączącego Sprzedającego i Odbiorcę wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu,
  • Dla celów interpretacji Umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym a Odbiorcą, przyjmuje się następującą kolejność dokumentów stanowiących części Umowy:
   • Umowa,
   • protokół lub protokoły z negocjacji pomiędzy Sprzedającym i Odbiorcą (przy czym w pierwszej kolejności uwzględnia się treść protokołów sporządzonych bezpośrednio przed dniem zawarcia Umowy),
   • Oferta,
   • zaproszenie do składania ofert,
   • OWS.
  • Strony mają obowiązek współdziałania przy realizacji przedmiotu Umowy.
  • Strony są obowiązane do gromadzenia, przechowywania i przetwarzania wszelkich danych osobowych w taki sposób, aby nie naruszało to każdorazowo obowiązujących przepisów prawa,
  • Do wszystkich Umów, których dotyczą OWS, stosuje się prawo polskie, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej.
  • Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z realizacji Umów jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 1.